ახლომახლო

61

ახლომახლო  _ ახლო, მახლობლად მყოფი, მახლობელი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, საჩვენებელი თითი ეხება ცხვირის წვერს, შემდეგ ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგული იმავე კონფიგურაციით და ხელი წინ მოძრაობს. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ახლობელი

60

ახლობელი _ ნათესაური ან მეგობრული ურთიერთობით დაკავშირებული, მოკეთე, მოყვარე, სულიერად ახლო მყოფი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“_ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი „ახლოს“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულის ზურგს. ჟესტი  წარმოდგენილია მხრებისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ახლახანს

59

ახლახანს / ახლახან  _ ახლო წარსულში, ეს-ეს არის, დიდი ხანი არ არის, რაც…

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დღეს“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელი ქვევით ეშვება სინქრონულად; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, საჩვენებელი თითი ეხება ცხვირის წვერს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და სახის  დონეზე.

კატეგორია:

ახლანდელი

58

ახლანდელი  _  ახლა მყოფი, ამჟამად არსებული, აწინდელი, ამჟამინდელი, თანამედროვე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დღეს“_ სხეულისკენ და ზევით მიმართულია ხელისგულები ზევით მიმართული, გაშლილი თითებით, ხელები ქვევით ეშვება სინქრონულად; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დრო“ _ ნიკაპზე მიდებულია ცერი, ფართოდ გაშლილი თითების რხევით ხელისგული მიმართულია მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და სახის დონეზე.

კატეგორია:

ახლავე

57

ახლავე _  ამ წუთშივე, დაუყოვნებლივ, თქმისთანავე, ძალიან მალე, სწრაფად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „დღეს“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ზევით აღმართულია ცერი და ნეკი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელი ქვევით ეშვება სინქრონულად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მალე“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგულები, გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, მარჯვენა საჩვენებელი თითი ზემოდან ეხება მარცხენა საჩვენებელ თითს და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

ახია

56

ახია/ახია  _  სამართლიანი, კუთვნილი, ჯეროვანი / სამართლიანია! ეგრე უნდა! ეგრე ეკუთვნის! ღირსია იმისა, რაც მოუვიდა!

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ახლოს“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულის ზურგს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, სრულდება მოძრაობა ქვევით რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ახდენილი

55

ახდენილი  _ აცხადებული, შესრულებული, რაც ახდა, რაც აუხდათ

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შესრულება“/’ახდენა“ _ გაშლილი და წინ მიმართული, ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, იმავე კონფიგურაციით მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, მარცხენა ხელი წინ მოძრაობს და ეხება მარჯვენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უკვე“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

ახდენა

54

ახდენა  _  აცხადება, შესრულება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი და წინ მიმართული, ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, იმავე კონფიგურაციით მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, მარცხენა ხელი წინ მოძრაობს და ეხება მარჯვენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

 

კატეგორია:

ახალშობილი

53

ახალშობილი  _ ახლად დაბადებული ბავშვი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ახალი“ _ მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, ზევით მიმართულია ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და ოდნავ მოხრილი თითებით, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „შობა“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია ნეკი და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით  სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.

კატეგორია:

ახალუხი

52

ახალუხი _ ჩვეულებისამებრ  ჩოხის ქვეშ ჩასაცმელი წელში გამოყვანილი ნაოჭასხმული მამაკაცის ჩასაცმელი, ღილებით შესაკრავი, საყელოიანი, ვიწრო სახელოებიანი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითებით, ცერები ეხება სხეულს, იდაყვები განზეა გაწეული. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.

კატეგორია:

ახალი

51

ახალი  _ რაც ახლა გამოჩნდა, მანამდე არარსებული, ახალწარმოქმნილი

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, ზევით მიმართულია ზემოთ განთავსებული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და ოდნავ მოხრილი თითებით, მარჯვენა ხელით  სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.

კატეგორია:

ახალგაზრდობა

50

ახალგაზრდობა  _  სიჭაბუკე, სიახალგაზრდავე, სიყმაწვილე. ახალგაზრდად ყოფნა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ახალგაზრდა“/ „მწვანე“ _ ხელისგული მიმართულია წინ და მარცხნივ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადრე“ _  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი  რკალური ტრაექტორიით მოძრაობს უკან. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.

 

კატეგორია:

ახალგაზრდა

49

ახალგაზრდა  _  მოზარდი ადამიანი, რომელიც მომწიფების ასაკში შედის

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ და მარცხნივ, გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, საჩვენებელი თითი ეხება ლოყას და ასრულებს განმეორებად მოძრაობას წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

 

კატეგორია:

აჭარა

48

აჭარა  _  საქართველოს კუთხე ზღვის რეგიონში

 

ერთხელიანი, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ქვემოთ მიმართული თითებით, ხელი ყურთანაა მიტანილი, სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.

კატეგორია:

აწყობილი

47

აწყობილი  _  ის, რაც ააწყვეს ან აიწყო, კარგად ორგანიზებული, კარგად მოფიქრებული

 

ორნაწილიანი, ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აწყობა“_ ქვევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი, წრიული მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უკვე“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის სინქრონული მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია: