ადგომა

adgoma

ადგომა  _ ფეხზე წამოდგომა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია  მარჯვენა ხელისგული, გაშლილია საჩვენებელი და შუა თითები, მარჯვენა ხელი მიემართება მარცხენა ხელის გაშლილი და ზევით მიმართული ხელისგულისკენ და გაშლილი თითების წვერებით ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე,

 

კატეგორია:

ადამიანური

adamianuri

ადამიანური  _ ადამიანის შესაფერისი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“  _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძარაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ნამდვილი“ _ ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებითი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე

კატეგორია:

ადათი

adaTi

ადათი  _  მამა-პაპათაგან გადმოცემული ჩვეულება

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბრძანება“ _ მარჯვენა გაშლილი ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, ხელი ეშვება მარცხენა ხელისკენ და მაჯით ზემოდან ედება მარჯვნივ მიმართულ მარცხენა გაშლილ ხელისგულს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული,  სიტყვა-ჟესტი „თაობა“ _ სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტებს, სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

აგური

aguri

აგური  _ გამომწვარი თიხის საშენი მასალა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, შეტყუპებული და წრიულად მოხრილი თითებით გამოსახულია ღია წრეები, ხელების პოზიციათა მონაცვლეობით აგურის ფორმა გამოისახება. ჟესტი მკერდის დონეზეა წარმოდგენილი.

 

კატეგორია:

აგრესორი

agresori

აგრესორი  _  თავდამსხმელი

 

ორნაწილიანი ჟესტი პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აგრესია“ / „დაპრყობა“  _ ხელისგულები ქვევითაა მიმართული, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით სრულდება ქვევით მიმართული რკალური ტრაექტორიის განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრულია ხელები; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია:

აგრესია

agresia

აგრესია   _  თავდასხმა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ქვევითაა მიმართული, გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით სრულდება  ქვევით მიმართული რკალური ტრაექტორიის განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით, ბოლო ფაზაში მუშტად შეკრულია ხელები. ჟესტი მკერდის დონეზეა წარმოდგენილი.

 

კატეგორია:

აგონია

agonia

აგონია _ სულთმობრძავის მდგომარეობა

 

ორნაწილიანი ჟესტის  პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „გონება“ _ ხელისგული მიმართულია ქვევით, შუბლთან მიტანილია გაშლილი საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „გათიშვა“ _  ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, ორივე ხელზე მოხრილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, მარცხენა ხელი მკერდის დონეზეა, ხოლო მარჯვენა ხელი მხრების დონიდან რკალური ტრაექტორიით ეშვება მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით, მოხრილი თითები ოდნავ ეხება ერთმანეთს დინამიკაში. ჟესტი სრულდება სახის, მხრებისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

აგიტაცია

agitacia

აგიტაცია  _  მოქმედება ზეგავლენის მოხდენის მიზნით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ქვევითაა მიმართული, გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები მუშტებადაა შეკრული, სრულდება ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

აგიტატორი

agitatori

აგიტატორი _ პირი, ვინც აგიტაციას ეწევა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „აგიტაცია“ _ ხელისგულები ქვევითაა მიმართული, გაშლილია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ორჯერ სრულდება ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა – მარცხნივ და ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

 

კატეგორია:

აგზნება

agzneba

აგზნება  _  ძლიერი გრძნობით გამსჭვალვა, აღელვება (პოზიტიური ფორმა)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

აგვისტო

agvisto

აგვისტო  _ კალენდარული წლის მერვე თვე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული მარჯვენა ხელი გამოხატავს თვის დასახელების პირველ ასოს,  ა-დაქტილი მოძრაობს აქეთ-იქით მხრების დონეზე.

 

კატეგორია:

აგერ

ager

აგერ  _ მიუთითებს მოლაპარაკესთან ახლოს მყოფ საგანზე ან ადგილზე

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია გაშლილი ხელისგული. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

 

 

კატეგორია:

აგენტი

1.4

აგენტი  _ პირი, რომელიც დაწესებულების დავალებას ასრულებს ან მისი წარმომადგენელია

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „საიდუმლო“ _ ხელისგული სხეულისკენაა მიმართული, მუშტად შეკრული ხელი გაშლილი ცერით მარჯვნიდან მარცხნივ გადაადგილდება პირთან და ქვევით ეშვება ჯერ მარჯვენა, შემდეგ მარცხენა მხარეს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ _ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის, მკერდისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია:

აგება

ageba

აგება  _ აშენება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, ერთად შეტყუპებული და სწორად მოხრილია ოთხი თითი, საჩვენებელი თითი ეხება ცერს, სრულდება ზევით მიმართული სპირალური ტრაექტორიის მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია:

აგარაკი

agaraki

აგარაკი  _  დასასვენებელი ადგილი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი ჟესტი „ჰაერი“ _ გაშლილი ხელისგულები ზევითაა მიმართული,  სრულდება რკალური ტრაექტორიის  განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან; ჟესტის მეორე ნაწილია  ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სახლი“ _  გაშლილი ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, საჩვენებელი თითების წვერები ერთმანეთს ეხება, სრულდება ქვევით მიმართული განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ და ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია: