თვითონ

3

თვითონ  თვით, განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი, რომელიც აღნიშნავს, რომ პიროვნება ან საგანი დამოუკიდებლად არის მოქმედი ან მოქმედების ობიექტი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ქვევით მიმართულია ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით, ცერი ეხება სხეულს ჯერ მარცხენა, შემდეგ კი მარჯვენა მხართან. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.