ივლისი

9

ივლისი    კალენდარული წლის მეშვიდე და ზაფხულის მეორე თვე, მკათათვე

 

ჟესტი გადმოცემულია დაქტილური ფორმით (ი, ნ).