ბაქტერია

34

ბაქტერია  _  მიკროსკოპული უმარტივესი ერთუჯრედოვანი ცოცხალი ორგანიზმი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ჭუჭყიანი“ _ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით ერთმანეთის მიმართულებით, ხელისგულები ეხება ერთმანეთს; ჟესტის მეორე ნაწილია  ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მტვერი“ _ ქვევით მიმართულია ხელისგულები, საჩვენებელი, არათითი და შუა თითების წვერებს განმეორებითი მოძრაობით ეხება ცერები. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.