ალიაქოთი

aliaqoTi

ალიაქოთი  _   აურზაური‚ არევ-დარევა‚ ხმაური‚ შფოთი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი და ერთმანეთისკენ ვერტიკალურად მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.