გრამატიკა

050

გრამატიკა  ენის მეცნიერული აღწერა, მორფოლოგიური და სინტაქსური სისტემები

 

ჟესტი წარმოდგენილია ძველი ანბანის გ დაქტილით.