და

2

და   მაერთებელი კავშირი (ფრაზის ორი ერთგვარი წევრისა ან ორი წინადადების)

 

ფორმა მოცემულია დაქტილებით დ და ა.