აქვს

015

აქვს  _   ეკუთვნის რამე‚ ფლობს რასმე, მისია რამე

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით მიმართულია მარცხნივ, მარჯვენა ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით და ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

აქ

014

აქ  ამ ადგილას

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი და ქვევით მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები კრავენ მუშტს, ხელი ქვევით მიემართება. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ატლასი

013

ატლასი    აბრეშუმის პრიალა ქსოვილი

 

ორნაწილიანი ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტის პირველი ნაწილია სიტყვა-ჟესტი „სრიალა“   ცერები განმეორებადი მოძრაობით ეხება გაშლილი თითების წვერებს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური  „ბზინვა“ / „ბრწყინვა“  – მხრების დონეზე სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით, ორივე ხელის მაჯებით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა მარჯვნივ-მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

 

კატეგორია:

ასო

012

ასო   სამეტყველო ბგერის გრაფიკული ნიშანი

 

ჟესტი წარმოდგენილია დაქტილური ფორმით: ძველი ანბანის ა,ს, და ო დაქტილებით.

 

კატეგორია:

ასი

011

ასი    რიცხვი 100, ათჯერ ათი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარცხნივ მიმართულია ხელისგული, ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, ბოლო ფაზაში საჩვენებელი თითი მოხრილია. ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.

კატეგორია:

არჩევნები

010

არჩევნები     წარმომადგენლების ან თანამდებობის პირთა ხმის მიცემით არჩევა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, წინ და მარცხნივ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, მარცხენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით მარჯვნივ და წინაა მიმართული, მარჯვენა ხელი ზევით და სხეულისკენ გადაადგილდება, ბოლო ფაზაში ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

არის

09

არის  _   არსებობს, მყოფობს, მოიპოვება

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარცხენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, მარჯვენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით მიმართულია მარცხნივ, მარჯვენა ხელი ქვევით მოძრაობს და ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

 

კატეგორია:

არა

08

არა   უარყოფის სიტყვა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, ხელი მოძრაობს მარჯვნივ.  ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ან

07

ან კავშირი, იხმარება იმ შემთხვევაში, როდესაც არჩევანი კეთდება ჩამოთვლილ საგნებს, მოვლენებს, შესაძლებლობათა შორის

 

წარმოდგენილია „ა“ და „ნ“ დაქტილები ძველი ანბანით.  დაქტილური ჟესტი სრულდება მხრების დონეზე.

 

 

კატეგორია:

ამტანი

06

ამტანი    მომთმენი 

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური -სიტყვა-ჟესტი „მოთმენა“ ხელისგული გაშლილი თითებით მარცხნივაა მიმართული, ზევით აღმართული ცერი სხეულს ეხება მკერდთან და ქვევით მოძრაობს; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.

კატეგორია:

ამიერკავკასია

05

ამიერკავკასია   კავკასიის ნაწილი‚ რომელიც კავკასიონის ქედის სამხრეთითაა‚ სამხრეთ კავკასია

 

სამნაწილიანი, დინამიკური ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „თბილი“   ხელისგული გაშლილი თითებით სახისკენაა მიმართული;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „საქართველო“ /„ქართული“  სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ქვევით დაშვებული თითებით, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით, ხელები სხეულს ეხება ზევით მიმართული ცერებით; ჟესტის ბოლო ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მინდორი“ / „ქვეყანა“  ქვევით მიმართულია მარჯვენა ხელისგული ფართოდ გაშლილი თითებით,  სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ამბისტანია

04

ამბისტანია   _   დამბეზღებელი, ენის მიმტანი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მარჯვნივ მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით, სხეულისკენ მიმართულია მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და მარცხნივ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური ტრაექტორიის განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან, ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

ამ /ეს

03

ამ /ეს _ ნაცვალსახელი, მიუთითებს პირველ პირთან ახლო მყოფ საგანზე

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული ქვევითაა მიმართული, გაშლილი და ქვევით მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად.

ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

აგრარული

02

აგრარული  _ მიწათმოქმედებასთან დაკავშირებული

 

რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „სოფელი“ _ ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული ფართოდ  გაშლილი თითებით, მარჯვენა ხელი ეხება მარცხენა ხელისგულს და ქვევით მოძრაობს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მრავალფეროვნება“ _ ხელისგულები მიმართულია სხეულისკენ, ფართოდ  გაშლილი თითების რხევით სრულდება განსვლითი მოძრაობა: მარჯვენა ხელი მარჯვნივ გადაადგილდება, მარცხენა _ მარცხნივ; ჟესტის მესამე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „დანიშნულება“  _ ხელისგულები მიმართულია წინ, გაშლილი და ფალანგებში მოხრილია საჩვენებელი და შუა თითები, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.

კატეგორია:

აბი

01

აბი   _    წამლის ტაბლეტი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წამალი“ _ ქვევით მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგული, გაშლილია შუა და საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები  ჩაკეცილია, გაშლილი თითებით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური, იკონური სიტყვა-ჟესტი „(აბის) ფორმა“  _ ცერი და საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.

კატეგორია: